In a noncredit professional development program at Harvard, you can build skills to advance in your management career. Use our program finder to explore your options.

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย แนวทางปฏิบัติในการขาย และกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย จรรยาบรรณ และเกิดความเข้าใจในพื้นฐานงานประกันภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทน

ช่วงเวลา:

9.00 – 16.00

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

1,284 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

- เพื่อให้มีความเข้าใจในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นตัวแทนที่เป็นผู้ชักชวนบุคคลอื่นเข้าทำสัญญาประกันภัย
- เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและความสำคัญของข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย
- เพื่อสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย

ช่วงเวลา:

9.00 – 16.00

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

1,284 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย และสามารถเชื่อมโยงกับแนวโน้มการทำประกันภัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- เพื่อให้มีความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเข้าใจถึงความสําคัญของการประกันภัยต่อ
- เพื่อให้มีความสามารถที่จะอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณ และเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ควรของการเป็นตัวแทนเพื่อที่จะบริการลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ

ช่วงเวลา:

9.00 – 16.00

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

1,284 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

- เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยในการบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ในแง่การพิจารณาความเสี่ยงภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อการบริหารงานของบริษัทและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญของกฎหมายประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน ประเภทของผลิตภัณฑ์ การบริการและจรรยาบรรณในฐานะตัวแทนมืออาชีพ

ช่วงเวลา:

9.00 – 16.00

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

1,284 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)

หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ
- ความรู้ด้านเทคนิคประกันภัยและธุรกิจ
- การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ
- กฎหมาย กฎระเบียบ และ จรรยาบรรณ

ช่วงเวลา:

30 ชม. ***2,140 บาท ต่อวัน (วันละ 9-10 ชั่วโมง)

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

2,140 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

- เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย หลักสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ จรรยาบรรณ และการบริการ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในอาชีพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อเสริมสร้างการขายแบบมืออาชีพในงานประกันภัย

ช่วงเวลา:

8.30 – 19.30 น.

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

2,140 บาท

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นภาพของแนวโน้มธุรกิจประกันภัยที่จะมีผลกระทบต่ออาชีพและการทำหน้าที่ของนายหน้าประกันภัยภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้
- เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามหลักการประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจในความสำคัญของการประกันภัยต่อ
- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมย์ของกรมธรรม์ประกันภัยและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

ช่วงเวลา:

8.30 – 19.30 น.

กำหนดเวลาลงทะเบียน:

ราคา:

2,140 บาท
TOP