การบริหารจัดการตามแผนสวัสดิการของบริษัท

 

การมีสวัสดิการพนักงานที่ดีถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในบริษัท ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทต่างๆ จึงมีการออกแบบแผนสวัสดิการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายของผลประโยชน์ และตรงกับความต้องการของพนักงานแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น

TPA มีบริการที่ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการแผนสวัสดิการที่มีความหลากหลาย และบริหารการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยมีบริการดังต่อไปนี้

 

1. การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เรามีบริการด้านพิจารณาการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ครบวงจร เพื่อให้การตรวจสอบพิจารณาการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานและตามนโยบายสวัสดิการของแต่ละบริษัท ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรมืออาชีพในการบริหารงานบริการดังต่อไปนี้

  • การจัดการระบบและการนำเข้าข้อมูลรายชื่อพนักงานและสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิ
  • การพิจารณาและตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามนโยบายสวัสดิการของแต่ละบริษัท
  • การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลการใช้สิทธิ
  • การจัดการงานเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและอิเลคทรอนิกส์

 

2. การใช้สิทธิโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เรามีระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิ ก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเครือข่ายของ TPA ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

3. การบริหารงานพยาบาลในเครือข่าย

เรามีเครือข่ายสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งทุกแห่งจะมีระบบตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของ TPA รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบจาก TPA อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจการใช้บริการของพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิ

4. การบริการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินการทำจ่ายของบริษัทไปยังสถานพยาบาลที่พนักงานและสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิไปใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น พนักงานของผู้ใช้บริการสามารถได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ตนสำรองจ่ายไปก่อนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

5. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ 24/7

เพื่อดูแลช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิ สถานพยาบาล และฝ่ายบุคคลของบริษัท รวมถึงการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามนโยบายสวัสดิการของแต่ละบริษัท และรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนการบริการจากพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวผู้มีสิทธิ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

6. การบริการด้านวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล

การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การควบคุมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน

 

 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการ กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด

โทร: 02-660-1277  หรือ 02-660-1234 ต่อ 3209
E-mail: tpainfo@thaireservices.com
line@ : @tpainfo