การบริหารจัดการสินไหมทดแทน

TPA เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินไหมทดแทนอย่างครบวงจร โดยมีบริการดังต่อไปนี้

 

1. การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เรามีบริการด้านพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ครบวงจร เพื่อให้การตรวจสอบพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรมืออาชีพในการบริหารงานบริการดังต่อไปนี้

  • การจัดการระบบและการนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิความคุ้มครอง
  • การพิจารณาและตรวจสอบการชดใช้การค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท
  • การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลการใช้สิทธิ
  • การจัดการงานเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและอิเลคทรอนิกส์

 

2. การใช้สิทธิโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า

เรามีระบบตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของผู้เอาประกันก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเครือข่าย เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้บริการในสถานพยาบาลเครือข่ายของ TPA ได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า

3. การบริหารงานพยาบาลในเครือข่าย

เรามีเครือข่ายสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งทุกแห่งจะมีระบบตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของ TPA รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบจาก TPA อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจการใช้บริการของผู้เอาประกัน รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

4. การบริการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินการทำจ่ายของบริษัทประกันไปยังสถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันไปใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น

5. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ 24/7

เพื่อดูแลช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันภัย สถานพยาบาล และบริษัทประกันภัย รวมถึงการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับเงื่อนไขคุ้มครองในกรมธรรม์ และรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนการบริการจากผู้เอาประกันภัย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

6. การบริการด้านวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล

การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าของเราจะได้รับข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำเข้าระบบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายใต้การควบคุมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการ กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด
โทร: 02-660-1277  หรือ 02-660-1234 ต่อ 3209
อีเมล: tpainfo@thaireservices.com
line@ : @tpainfo