บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การใช้งาน TPA Care Mobile Application” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA ภาคกลางและภาคตะวันออกกว่า 120 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เข้ารับฟังการชี้แจงวิธีการใช้งาน TPA Care Mobile Application เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของ TPA อีกทั้งยังเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการสินไหมทดแทนของ TPA เพื่อให้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งคู่ค้าและผู้รับบริการจาก TPA