ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด “TPA”, Doctor Health International Hospital  “Dr.Health”, มิตรไมตรีคลินิก “MMT” และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

            สำหรับการให้บริการผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) กลุ่มสีเขียว และประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า(Cashless) ผ่านผู้ให้บริการสถานพยาบาลเครือข่าย TPA  ได้แก่ Doctor Health International Hospital “Dr.Health” และ มิตรไมตรีคลินิก “MMT”