วิสัยทัศน์

 

“เราพร้อมเป็นคำตอบของ
ธุรกิจประกันภัยในอาเซียน”

 

 

พันธกิจ

 

 • เป็นผู้พัฒนาสินค้าและบริการ ประกันภัยที่ไม่หยุดนิ่งในระดับ ภูมิภาค
 • รักษาความมั่นคงทางด้านการเงิน พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร
 • มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างประสบการณ์ ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น

 

เราจะสร้างคุณค่าให้กับ

 • คู่ค้า
  • ความมั่นคงของฐานะการเงิน
  • ความคุ้มค่า และประสิทธิผล
  • นวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ
 • ผู้ถือหุ้น
  • การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
  • กลยุทธ์การลงทุนบนพื้นฐานของความเสี่ยง
  • การรับประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ
  • การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างมืออาชีพ
  • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • พนักงาน
  • โปรแกรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
  • ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี
  • สมดุลระหว่างชีวิตและงาน

 

 

 

วิสัยทัศน์

“รักษาความเป็นผู้นำด้าน Outsourcing Service Solutions ในประเทศไทย และมุ่งมั่นขยายตลาดเข้าสู่ Southeast Asia”

 

พันธกิจ

 1. เป็น Outsourcing Service Solutions ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างมืออาชีพ
 2. นำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าการบริการ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 3. สร้างความคุ้มค่า และความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่พันธมิตรทางธุรกิจ
 4. สร้างผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาจิตสำนึกบริการ ส่งเสริมความก้าวหน้า ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร