บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด (THRES)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (THRE) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน THRES มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การบริหารจัดการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและการจัดการสินไหมทดแทน การให้คำปรึกษาแนะนำและจัดอบรม และการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ แก่บริษัทในเครือ THRE